Kreken van Nibbeland Zuidland

In de door Rothuizen opgestelde Structuurvisie 2025 van de voormalige gemeente Bernisse (nu Nissewaard) is de locatie ten westen van de kern Zuidland aangemerkt als ontwikkellocatie. Het Masterplan voor de ‘Kreken van Nibbeland’ is geïnspireerd op de ligging in een open landschap met rechte polderwegen en lange vergezichten. In de stedenbouwkundige hoofdopzet is rekening gehouden met een concentrische opbouw qua dichtheid: dichtbij de huidige kern is de dichtheid het hoogst, naar de randen toe wordt de dichtheid lager.

Het zuidwestelijke deelgebied is georganiseerd rondom een centraal gelegen waterpartij. In korte straatjes wordt een dorpse sfeer nagestreefd, gebaseerd op referenties naar de historische kern Zuidland. Het woongebied met de laagste dichtheid bevindt zich aan de rand van het plangebied, grenzend aan de restanten van een oude kreek. Hier gelden de principes van ‘Landelijk Wonen’.

Het bestemmingsplan is opgesteld voor ‘Kreken van Nibbeland’ als geheel, aangevuld met conserverende bestemmingen voor omliggende gronden en bestaande bebouwing. Het plan bied een grote mate van flexibiliteit. In diverse beeldkwaliteitsplannen worden richtlijnen gegeven voor de verdere uitwerking.

Specificaties

Plaats Zuidland
Opdrachtgever Voormalige gemeente Bernisse
Project Masterplan, stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplan
Ontwerp 2006-2013
Realisatie 2011-heden
Opgave Woningbouw, brede school en schoolvoorziening
Contactpersoon Manon Frankhuizen en Ernst-Jan Pals